Zwroty i reklamacje

 

 

ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).

 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.

 3. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Sprzedającego lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego.

 4. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz będący częścią niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

 7. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność, w tym koszty dostarczenia Towaru Klientowi.

 9. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).

 10. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.

 11. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedającego.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

 4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe)

 - Adresat:

Tekturka Krzysztof Starok, ul. Pana Balcera 6/83, 20-631 Lublin

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumentKonsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl