Regulamin

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep intenetowy wydawnictwo-tekturka.pl, działający pod adresem www.wydawnictwo-tekturka.pl oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez firmę Tekturka Krzysztof Starok, Pana Balcera 6/83, 20-631 Lublin, NIP: 9211948189, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, dalej zwaną „Sprzedającym”.

 2. Adres mailowy Sprzedającego to [email protected], numer telefonu to: 694344934

 3. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9:00 - 16:00.

 4. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów, a także zasady korzystania ze sklepu wydawnictwo-tekturka.pl

 6. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy użyciu linku zamieszczonego w stopce strony wydawnictwo-tekturka.pl

 7. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale IV pt. „Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży”.

 

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.

 2. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie pakowania przesyłek i dokonywania Dostawy

 3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.

 4. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 7. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwo-tekturka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 8. Towar - produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.

 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.

 11. Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, że zamówienie zostanie opłacone).

 

III. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie www.wydawnictwo-tekturka.pl

 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

IV. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.wydawnictwo-tekturka.pl, i podjąć działania zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 3. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól obowiązkowych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związane z jego realizacją.

 5. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

 6. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzającego jego złożenie) Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.

 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.

 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.

 10. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta adres skrzynki malilowej potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności przelewem błyskawicznym, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.

 12. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Może też wprowadzić limit wartości nabycia Towaru w przypadku wskazania przez Klienta płatności w trybie „za pobraniem”.

 13. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;

  2. naruszył dobra osobiste osób trzecich, w szczególności dobra osobiste innych Klientów;

  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;

  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 15. Klienta obowiązuje zakaz rozsyłania i/lub umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

   

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki).

 2. Klient może uiścić cenę:

  1. za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 5 zł), jeżeli w danej chwili taka opcja wyświetla się na stronie Sklepu przy zakupie Towaru

  2. przelewem błyskawicznym przy pomocy dostępnych w Sklepie metod płatności (Shoper płatności, Przelewy24, imoje)

  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedającego: 44 1050 1953 1000 0092 2621 7041

  4. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 3. Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem dostępnych w momencie zakupu sposobów wysyłki. Aktualne formy i ceny wysyłek oraz czasy realizacji dostawy są dostępne pod linkiem Czas i koszty dostawy w stopce Sklepu.

 4. Termin wysyłki przez Sprzedającego kupionego Towaru (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej) wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od:

  1. następnego dnia po dniu wysłania Klientowi, przez Sprzedającego, oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji - w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”;

  2. momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego - w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub błyskawicznym.

  3. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

    

VII. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).

 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.

 3. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Sprzedającego lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego.

 4. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz będący częścią niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 6. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność, w tym koszty dostarczenia Towaru Klientowi.

 8. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 11 poniżej).

 9. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.

 10. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedającego.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ponosi Klient.

 

VIII. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:

  1. Formularza kontaktowego;

  2. wysyłania Newsletter’a;

  3. prowadzenia Konta Klienta;

  4. publikowania opinii Klienta.

 2. Powyższe usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedającego.

 5. Rezygnacja z usługi  „Formularz kontaktowy”, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.

 6. Z usługi wysyłania Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedającego. Z  tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach w ofercie Sprzedającego. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść Newsletter’a  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z tej usługi.

 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 10. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedającemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedającego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 12. Usługa publikacji opinii Klienta polega na umożliwieniu przez Sprzedającego, Klientom posiadającym Konto Klienta umieszczania  na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Sprzedający nie ma obowiązku publikowania na stronie internetowej Sklepu opinii Klienta.

 13. Rezygnacja z usługi publikacji opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 14. Sprzedający jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedającemu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy to zablokowanie jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi podobnymi działaniami hakerskimi.

    

IX.WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. Po 5 dniach od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku gdy należność nie wpłynęła na konto Sprzedającego, Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną o maksymalnym terminie, do którego oczekuje na wpłynięcie płatności. W przypadku braku wpłynięcia płatności na rachunek Sprzedającego we wskazanym terminie Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

 4. Reklamacje należy kierować na adres Sprzedającego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Ostateczny termin na złożenie reklamacji upływa po 2 latach od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

 

XII. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


XIII.DODATKOWY ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO

Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

XIV. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.  

 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 5. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.

 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 8. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 9. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.

 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących.

 3. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z  Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Formularz odstąpienia od umowy:

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy - skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe)

 - Adresat:

Tekturka Krzysztof Starok, ul. Pana Balcera 6/83, 20-631 Lublin

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumentKonsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl